PRIVACY STATEMENT NEDERLANDSE INTERNISTEN VERENIGING
1. INLEIDING
De Nederlandse Internisten Vereniging (“NIV”) is verwerkingsverantwoordelijk voor de
persoonsgegevens die de NIV bij aanmelding van haar leden heeft ontvangen. Daarnaast is de NIV
verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die de NIV zelf, al dan niet via haar digitale
kanalen (o.a. de website) verzamelt.
De NIV is gevestigd te Utrecht aan Mercatorlaan 1200, 3528 BL, en ingeschreven in het register van de
Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40479055.
De NIV stelt zich statutair ten doel; Het bevorderen van de kwaliteit van de intern geneeskundige zorg
door het bevorderen van de kennis en vaardigheden in het voorkomen, tijdig opsporen en behandelen
van interne ziekten, het bevorderen van de opleiding en nascholing van degenen die werkzaam zijn in
de intern geneeskundige praktijk en het behartigen van de maatschappelijke belangen van hen die dit
deel van de geneeskundige praktijk beoefenen.
De NIV is lid van de Federatie Medisch Specialisten (“de Federatie”), gevestigd te Utrecht aan de
Mercatorlaan 1200 (3528 BL). Als gewoon lid, niet behorende tot de Ledengroep Junioren, bent u door
het lidmaatschap van NIV automatisch aangeslotene van de Federatie en via de Federatie tevens
statutair verbonden met de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst). Indien u in dienstverband werkzaam bent, dan bent u voor zover
gewenst ook automatisch lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) zoals in de
statuten van de NIV is bepaald.
De leden van de NIV alsmede de bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen moeten erop
kunnen vertrouwen dat de NIV zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. De
NIV is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op
het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.
Bovenstaande geldt uiteraard ook voor de overige personen van wie wij persoonsgegevens
verzamelen.
In dit privacy statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke
doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat
kader aan u toekomen. De NIV kan het privacy statement wijzigen conform de daarvoor geldende
(statutaire) regelingen en procedures. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij
u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door dit
op de website bekend te maken.
2. PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN VERWERKINGSGRONDEN
Persoonsgegevens
De NIV ontvangt uw persoonsgegevens of heeft uw persoonsgegevens in het verleden ontvangen, bij
uw aanmelding als lid van de NIV zoals vermeld op het aanmeldformulier. Daarnaast kan de NIV
persoonsgegevens van u ontvangen hebben via overeenkomsten, correspondentie en gegevens die de
NIV verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van de NIV of via haar andere (digitale) kanalen of
organisatie van activiteiten (bijvoorbeeld een congres, visitaties).
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren.
Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum
2
NIV privacy statement v 28-5-2018
of e-mailadres zijn. In het kader van de aanmelding van onze leden verzamelen wij de
persoonsgegevens zoals opgevraagd via het aanmeldingsformulier voor de diverse lidmaatschappen.
Doeleinden van de gegevensverwerking
De NIV verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het voeren van een (leden)administratie door de NIV en een administratie van aangeslotenen
door de Federatie alsmede ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van
de NIV en de Federatie;
b. Om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve
belangenbehartiging door de NIV en de Federatie;
c. Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden en de (plaatsvervangend)
vertegenwoordigers in bestuur/commissies/werkgroepen/raden/algemene leden vergadering
van de NIV en de externe partijen waar leden namens de NIV zitting in hebben;
d. Om informatie omtrent (collectieve) producten en diensten van of vanuit de NIV, welke van
belang kunnen zijn voor de leden, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, informatie over richtlijnen of
deskundigheidsbevordering;
e. Voor historische, statistische en archiefdoeleinden;
f. Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website van de NIV of andere
(digitale) kanalen;
g. Voor landelijke onderwijsactiviteiten t.b.v. Aios interne geneeskunde.
Grondslagen van de gegevensverwerking
De NIV waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er
kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing
zijn:
– De verwerking van uw persoonsgegevens door de NIV is noodzakelijk in het kader van uw
lidmaatschap van de NIV en uw status van aangeslotene bij de Federatie. Als lid en
aangeslotene heeft u statutaire rechten en verplichtingen en voor het uitvoeren en
waarborgen daarvan is het noodzakelijk dat de NIV alsmede de Federatie uw
persoonsgegevens verwerken. De verwerkingsgrondslag betreft zodoende de noodzaak tot
uitvoering van ‘een overeenkomst’ die u als lid en aangeslotene bent aangegaan met de NIV en
de Federatie.
– De NIV verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van de NIV en
de Federatie. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen
de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen
realiseren van de statutaire doelstellingen van de NIV en de Federatie.
– Indien de NIV uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan
gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijk
toestemming.
De NIV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op
persoonsgegevens of tot stand komt met toepassing van profiling.
3. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Wij verstrekken voor zover u gewoon lid bent, niet behorende tot de Ledengroep Junioren een aantal
van door ons verzamelde persoonsgegevens aan de Federatie. De Federatie verstrekt op haar beurt uw
persoonsgegevens aan de KNMG en de LAD (indien relevant) die noodzakelijk zijn voor communicatie
met u en het realiseren van de statutaire doelstellingen van de KNMG en de LAD. Voor de wijze waarop
de Federatie omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we u naar het privacy statement van de
Federatie.
3
NIV privacy statement v 28-5-2018
Indien u namens de NIV zitting neemt in een werkgroep of commissie (zowel om mee te werken aan
kwaliteitsprojecten en -beleid van NIV als van een externe partij), kan de NIV uw persoonsgegevens,
voor zover noodzakelijk is met het oog op uw deelname, verstrekken aan betrokken instanties, zoals
het Kennisinstituut van Medisch Specialisten B.V. (“het Kennisinstituut”), aan de Stichting
Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (“SKMS”), alsmede aan andere stichtingen of verenigingen of
andere partijen. Deze organisaties kunnen zelf ook uw toestemming vragen voor het verwerken van uw
persoonsgegevens met het oog op uw deelname.
Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van de NIV uw persoonsgegevens verwerken. U
kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de uitgever ten behoeve van het verzenden van het Magazine
Interne Geneeskunde, congresregistratie et cetera. Deze derden zijn verwerkers van de NIV en
verwerken de persoonsgegevens slechts ten behoeve van de NIV en voor geen enkel ander doel. Indien
de NIV verwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat
de verwerkers conform de wet- en regelgeving uw persoonsgegevens verwerkt en de NIV daaromtrent
instructies kan geven aan de verwerker.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.
4. BEWAARTERMIJNEN
Uw gegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende uw lidmaatschap van de NIV. Uw
persoonsgegevens worden na het beëindigen van uw lidmaatschap niet langer opgeslagen dan
noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang de NIV bij wet verplicht is om dit te
doen. Daarna wordt een minimale set van uw persoonsgegevens door de NIV nog slechts bewaard voor
historische, statische en archiefdoeleinden.
5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
De NIV treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor
geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Binnen de NIV kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet
op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
6. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, SOCIAAL MEDIA BUTTONS EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Cookies
De NIV maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn
kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende
bezoeken aan de websites worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze
website kunnen cookies worden geplaatst en kan door de NIV toegang tot die cookies worden
verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet
beschadigen.
Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies
bijvoorbeeld youtube of vimeo, om het mogelijk te maken (embedded) video’s op onze website te
tonen). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of
telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door
hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen
4
NIV privacy statement v 28-5-2018
zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet
verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van deren kunnen tijdelijk of permanent op uw
computer, tablet of telefoon worden geplaatst.
Google Analytics
De NIV maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar
website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door
het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de
NIV ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de NIV aanpassingen maken op haar
website.
Links naar andere websites
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de NIV geen toezicht op houdt. De NIV is
dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van
persoonsgegevens door deze websites.
7. UW RECHTEN
U heeft het recht om de NIV te verzoeken om:
– inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
– uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of
verwijderen;
– uw persoonsgegevens te beperken en /of
– uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde
Indien en voor zover de NIV uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te
allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De verwerking van uw persoonsgegevens is
evenwel noodzakelijk om lid te kunnen zijn van NIV en aangeslotene te zijn van de Federatie. De NIV
kan bepalen dat bij een te minimale dataset voortzetting van het lidmaatschap zal worden beëindigd.
Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door de NIV bezwaar te maken.
Wij zullen uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van
uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw
verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van
uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval
informeren.
U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
8. CONTACT
Indien u vragen heeft over dit privacy statement kun je contact met ons opnemen via:
info@internisten.nl